الیاف چیست و نوع طبیعی آن کدام است؟

الیاف الیاف رشته های نازک و بلندی هستند که از استحکام و انعطاف پذیری کافی برای تولید نخ و پارچه برخوردار باشند. الیاف از مواد پلیمری (مولکول های بسیار بزرگی) تشکیل می‌شوند که از به هم پیوستن مولکول های کوچکتری به نام منومر ساخته می شوند. مواد پلیمری مناسب الیاف به صورت طبیعی وجود دارد […]